top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

- Fotoshoots vinden plaats in overleg met Steffie van den Akker Fotografie.

 

- De datum van de fotoshoot wordt gereserveerd voor de klant wanneer de aanbetaling van €50 is voldaan. Het restantbedrag wordt voldaan voor aanvang van de fotoshoot. Digitale bestanden worden verzonden wanneer het volledige bedrag van deze bestanden is ontvangen. 

- Reiskosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Buiten Maastricht wordt €0.35 ct per kilometer in rekening gebracht. 

- Bij een annulering zonder nieuwe afspraak wordt de aanbetaling ingehouden. Geen terugbetalingen mogelijk van reportages die al zijn aanbetaald. Mocht een reportage om wat voor reden dan ook niet door kunnen gaan, kan deze worden verzet naar een andere datum of worden in een ander type reportage.


- Steffie van den Akker Fotografie selecteert na een fotoshoot zelf de bestanden die aan de klant zullen worden getoond. Deze worden streng geselecteerd om de kwaliteit te waarborgen. 

- Steffie van den Akker Fotografie levert nooit onbewerkte (RAW) bestanden.

- Foto's worden geleverd binnen 3 weken na de fotoshoot.

- Foto albums zijn standaard 15x15 cm met 12 pagina's, hierin worden de digitale foto's opgenomen die de klant afneemt. Zodoende is het ten minste af te nemen aantal digitale bestanden 5 stuks. 

- Prijs is exclusief verzending van het album. Albums kunnen bij mij worden afgehaald of worden opgestuurd tegen vergoeding van verzendkosten.

- Steffie van den Akker Fotografie zet zich volledig in om mooie foto's te maken, echter mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan kan zij hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. 

- Steffie van den Akker Fotografie streeft er naar uw foto's zo lang mogelijk te bewaren zodat er een backup is voor u van de beelden. Sla echter ook zelf de foto's van uw fotoshoot op en kopieer deze meerdere malen op diverse manieren zodat u de bestanden niet kwijt kunt raken. Steffie van den Akker Fotografie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van beelden. 


- Gemaakte foto's mogen door Steffie van den Akker Fotografie gebruikt worden voor het portfolio, de website, sociale media en promotiewerkzaamheden. Indien dit niet is toegestaan dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden.


- Het is niet toegestaan de digitale bestanden zelf te bewerken door middel van bijsnijden, filters, omzetten naar zwart wit, etc.

- Foto's mogen gebruikt worden door de klant op sociale media met een naamsvermelding van Steffie van den Akker Fotografie

- Steffie van den Akker Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen bij fotoafdrukken die niet door mij zelf zijn geleverd.

- U heeft het gebruiksrecht, niet het auteursrecht. Dat houdt in dat u foto’s mag delen en afdrukken maar niet mag insturen naar fotowedstrijden etc.


- Bij een afscheidsreportage zal ik er alles aan doen om gelegenheid te maken aanwezig te zij vanaf het gewenste moment. Echter bestaat er een kleine kans dat ik niet in de gelegenheid ben om om wacht te staan. Dit zal ik ten alle tijden kenbaar maken en ik zal een alternatief aanbieden.


- Bij afscheidsfotografie/geboortefotografie in het ziekenhuis kan niet op voorhand bepaald worden hoe lang/kort dit zal duren.


- Bij afscheidsfotografie/afscheidsfotografie zal ik, op het moment dat ik opgeroepen word, alles aan doen om zo snel mogelijk aanwezig te zijn.

- Bij afscheidsfotografie/geboortefotografie zal ik in het geval dat ik te laat ben door overmacht, zoveel mogelijk van de geboorte vastleggen, ook als de baby al geboren is.


- Bij fotoreportages in het ziekenhuis werk ik volgens regels zoals die zijn afgesproken met het ziekenhuis.  Het ziekenhuis staat op geen enkele manier tussen mij en de klant. Indien om welke reden dan ook in het ziekenhuis geen (goede) foto's gemaakt kunnen worden, kunnen Steffie van den Akker Fotografie én het ziekenhuis daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden. 


- Met het boeken van de fotoshoot ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 

PRIVACYVERKLARING

Steffie van den Akker Fotografie, gevestigd aan Professor Mullerstraat 18 6224 BD Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.steffievandenakker.com Professor Mullerstraat 18 6224 BD Maastricht 0610662164

Persoonsgegevens die wij verwerken
Steffie van den Akker Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Steffie van den Akker Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- ras
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
Deze gegevens worden niet door Steffie van den Akker Fotografie opgevraagd. Het gaat alleen om beeldmateriaal. Steffie van den Akker Fotografie maakt foto's maakt van mensen, waaronder in ziekenhuizen en van baby's & kinderen, echter altijd op aanvraag van de klant/de ouders. Soms is op een foto te zien wat voor ras iemand heeft of is af te leiden hoe iemand zijn gezondheid is en soms zijn personen op de foto jonger dan 16. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan
16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@steffievandenakker.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Steffie van den Akker Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Steffie van den Akker Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
- De foto's die gemaakt worden door Steffie van den Akker Fotografie kunnen worden gedeeld op website, drukwerk, reclame, sociale media om anderen te informeren over de dienstverlening, tenzij hiervoor geen toestemming gegeven wordt door de klant. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Steffie van den Akker Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Steffie van den Akker Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Steffie van den Akker Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorien van persoonsgegevens:  7 jaar vanwege belastingverplichtingen. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Steffie van den Akker Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Steffie van den Akker Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Denk hierbij aan het laten afdrukken van jouw foto's of het versturen van producten per post.  Indien er van de klant toestemming is, kunnen gemaakte foto's gebruikt worden op de sociale media, website en drukwerk van Steffie van den Akker Fotografie, om andere geinteresseerden te informeren over de aangeboden diensten. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Steffie van den Akker Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Steffie van den Akker Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@steffievandenakker.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Steffie van den Akker Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Steffie van den Akker Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@steffievandenakker.com

bottom of page